จัดทำ”ถังขยะเปียก”


ทศบาลตำบลท่างิ้ว ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมจัดทำ”ถังขยะเปียก” เพื่อแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง
-ลดปริมาณขยะต้นทาง
-ลดปัญหาขยะตกค้าง
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
-ลดภาวะโลกร้อน
เพื่อให้ท้องถิ่นชาวตำบลท่างิ้วมีความสะอาดและน่าอยู่ จึงขอเชิญชวนชาวตำบลท่างิ้วร่วมใจกันจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 100%
ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้