ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่งิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล