ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.39 – 001 สายท่างิ้ว – ในเตา หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า – นาพรุ ม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่-หมู่ที่-1-3 ชุมชนท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.pdf

ประกาศผู้ชนะ-ประกวดร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายตกวัด – บ้านนายคุ้ย แซ่ส่อ ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะ-คสล.สาย

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คศล.สายศาลาเอนกประสงค์ ม.3 – ด่านยูง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะ-จ้างก่อ

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศผู้ชนะ-ก่อสร้า

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (ก.ค. 63 – ก.ย.63)

http://thangiewcity.

Read more