ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า – นาพรุ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่-หมู่ที่-1-3 ชุมชนท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.pdf

ประกาศผู้ชนะ-ประกวดร

Read more

ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาประป

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก่อส

Read more

ขอความเห็นชอบร่างขอบข่ายงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

แบบ-บก.01.pdf บันทึก

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายตกวัด – บ้านนายคุ้ย แซ่ส่อ ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะ-คสล.สาย

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คศล.สายศาลาเอนกประสงค์ ม.3 – ด่านยูง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะ-จ้างก่อ

Read more