ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read more

จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายหนองหว้า นาพรุ เชื่อมต่อคอสะพานช่วงที่ 2 ตำบลเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more