ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล. สายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 -อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องรับรองนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนน สายสามแยกปากห้วย-บ้านนางนงเยาว์ ชูไชยยัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทุ่งค้อ จำนวน 10 ต้น หมู่ที่5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหนองหว้า – นาพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ( จำนวน 10 ต้น )

http://thangiewcity.

Read more

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายตกทุ่งควน-ควนเปลว จำนวน 9 ต้น หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล สายห้วยจีหมัด หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายสุนัน ปรีชา) ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายนาโพธิ์-หัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จำนวน 10 ต้น)

http://thangiewcity.

Read more

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายตกวัดเขาปูน หมู่ที่6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล สายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 -อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more